Xem sổ phiếu

Sơ lược các sổ phiếu

Bao gồm các mục trong menu: Sổ phiếu bán hàng, Sổ phiếu nhập trả hàng, Sổ phiếu sửa đồ, Sổ phiếu đặt cọc.

Sổ phiếu bán hàng
Quản lý phiếu bán hàng khi thêm, có thể xoá - sửa - in.

Sổ phiếu nhập trả hàng
Quản lý phiếu trả hàng khi thêm, có thể xoá - sửa.

Sổ phiếu sửa đồ
Được thêm khi khách hàng Sửa đồ ở Sổ phiếu bán hàng.

Sổ phiếu đặt cọc
Được thêm khi khách hàng Sửa đồ và thanh toán đặt cọc ở Sổ phiếu bán hàng.

Xem sổ phiếu theo lựa chọn

Lựa chọn xem Phiếu bán hàng hoặc Phiếu nhập trả hàng theo -thời gian-.

Lựa chọn xem Phiếu sửa đồ hoặc Phiếu đặt cọc theo -tình trạng- hoặc -thời gian- .