Tồn kho đầu kỳ

Thống kê tất cả các hàng hoá ở các kho, cài đặt Đơn vị tính - Số lượng - Đơn giá cho lần đầu nhập kho hàng.

Bước 1: Để vào màn hình chính, ta chọn Kho hàng menu Danh sách Tồn đầu kỳ.

Bước 2: Thay đổi Đơn vị tính, Số lượng, Đơn giá và nhấn nút . Hàng hoá được cập nhật sẽ thay đổi tương ứng với tất cả dữ liệu trên phần mềm Quản lý hàng hoá.

Lưu ý: Có thể xem chọn lọc các mặt hàng theo -kho- hoặc -nhóm hàng-