Sổ phiếu thu - phiếu chi - chuyển tiền

Sổ phiếu thu

Tất cả dữ liệu liên quan đến thu tiền được thêm từ các sổ sẽ được tự động cập nhật vào Sổ phiếu thu.

Ta chọn Thu chi menu Danh sách Sổ phiếu thu để vào màn hình chính.

Thêm, xoá, sửa Sổ phiếu thu tại đây.

Sổ phiếu chi

Tất cả dữ liệu liên quan đến chi tiền được thêm từ các sổ sẽ được tự động cập nhật vào Sổ phiếu chi.

Ta chọn Thu chi menu Danh sách Sổ phiếu chi để vào màn hình chính.

Thêm, xoá, sửa Sổ phiếu chi tại đây.

Sổ chuyển tiền

Danh sách các Phiếu chuyển tiền từ chi nhánh này sang chi nhánh khác.

Để vào màn hình chính Sổ chuyển tiền, ta chọn Thu chi menu Danh sách Sổ chuyển tiền.

Thêm, xoá, sửa Sổ chuyển tiền tại đây.