Thống kê hàng tồn

Từ Kho hàng menu Danh sách Thống kê hàng tồn để vào màn hình chính.

Lưu ý:
 - Tồn dưới định mức: Tồn nhỏ hơn Tồn tối thiểu.
 - Tồn vượt định mức: Tồn lớn hơn Tồn tối đa.

Liệt kê xem các hàng tồn theo -trạng thái- hoặc -kho- hay -nhóm hàng-