Thêm phiếu bán hàng và trả hàng

Thêm phiếu bán hàng

Bước 1: Để thêm phiếu bán hàng, có 3 cách:

1. Nhấn chọn nhanh Bán hàng hoặc F7 (thường dùng cho nhân viên) để thanh toán sản phẩm.

2. Nhấn nút tại mục Bán hàng menu Danh sách Sổ phiếu bán hàng.

3. Thêm nhanh từ Bán hàng menu Nghiệp vụ Tạo phiếu bán hàng.

Bước 2: Giao diện thêm phiếu bán hàng hiện ra, nhập thông tin tương ứng. Lưu (F7) để hoàn thành hoặc lưu & in (F8) để lưu và in thêm hoá đơn .

Lưu ý:
 - Giao diện thêm Phiếu bán hàng các cách khác nhau nhưng lưu thông tin tương tự.
 - Chọn Tên hàng hoặc thực hiện quét mã Barcode trên sản phẩm trước, rồi nhập Tiền mặt và các thông tin còn lại.
 - Thêm hàng hoá có thể tạo Phiếu sửa đồ khi đã chọn sản phẩm và nhấn
 - Nút để xem các Phiếu bán hàng đã lưu và để tạo mới phiếu trả hàng.

Thêm phiếu trả hàng

Bước 1: Để thêm phiếu Nhập trả hàng, có 2 cách:

1. Nhấn nút tại mục Bán hàng menu Danh sách Sổ phiếu nhập trả hàng.

2. Thêm nhanh từ Bán hàng menu Nghiệp vụ Tạo phiếu nhập trả.

Bước 2: Giao diện thêm phiếu nhập trả hàng hiện ra nhập thông tin tương ứng lưu để hoàn thành.