Thêm hàng hoá

Thêm sản phẩm của cửa hàng vào phần mềm

Lưu ý: Để thêm hàng hoá, yêu cầu Nhóm hàngĐơn vị tính đã được tạo

Bước 1: Để vào màn hình chính Hàng hoá, ta chọn Danh mục menu Hàng hoá Hàng hoá.

Bước 2: Nhấn nút để thêm Hàng hoá.

Bước 3: Điền thông tin, nhấn lưu để hoàn thành.

Lưu ý:
 - Có thể nhập hoặc xuất hàng hoá từ file.
 - Nhà cung cấp được cập nhật từ Nhập kho.