Thêm đối tượng

Bao gồm các đối tượng: Nhân viên, Nhóm đối tượng, Khách hàng, Nhà cung cấp, Liên hệ.

Lưu ý: Bài hướng dẫn đối tượng là Nhân viên, các đối tượng khác thêm cách tương tự.

Bước 1: Chọn Danh mục menu Đối tượng chọn đối tượng cần thêm, ở đây chọn Nhân viên.

Bước 2: Để thêm Nhân viên, ta nhấn nút

Bước 3: Khung thêm Nhân viên hiện lên điền đầy đủ thông tin nhấn lưu để hoàn thành.

Lưu ý: mỗi đối tượng sẽ có những thông tin khác nhau.