Sổ phiếu nhập kho

Bước 1: Chọn Kho hàng menu Danh sách Sổ phiếu nhập kho.

Bước 2: Quản lý Sổ phiếu nhập kho với các thao tác: thêm, xóa, sửa.

Lưu ý: Có thể xem các Phiếu nhập kho với lựa chọn -loại- hoặc theo thời gian.