Sổ kiểm kho

Bước 1: Chọn Kho hàng menu Danh sách Sổ kiểm kho.

Bước 2: Quản lý Sổ kiểm kho với các thao tác: thêm, sửa, xóa.

Lưu ý:
 - Có thể xem các Sổ kiểm kho theo thời gian.
 - Duyệt - Bỏ duyệt được dùng cài đặt hiển thị tình trạng Mã phiếu khi tick chọn.