Sổ chuyển kho

Bước 1: Chọn Kho hàng menu Danh sách Sổ phiếu chuyển kho.

Bước 2: Quản lý Sổ chuyển kho với các thao tác: thêm, xóa, sửa.

Lưu ý:
 - Có thể xem các Sổ chuyển kho theo thời gian.
 - Duyệt - Bỏ duyệt được dùng cài đặt hiển thị tình trạng Mã phiếu khi tick chọn.