Quản lý sổ phiếu

Với các chức năng: xoá, sửa, đã giao, đã thanh toánchuyển kho.

Xóa

Nhấn nút để xoá.

Lưu ý:
 - Xoá được dùng cho Sổ phiếu bán hàngSổ phiếu nhập trả hàng.
 - Bài viết hướng dẫn với Sổ phiếu bán hàng, thao tác tương tự với Sổ phiếu nhập trả hàng.
 - Nút Xoá ở cuối hàng dùng để xoá Số phiếu tương ứng.
 - Nút Xoá ở trên (cạnh nút thêm) được dùng để xoá tất cả những Số phiếu được tick.

Sửa

Nhấn nút tương ứng với Số phiếu cần sửa thay đổi thông tin lưu để hoàn thành.

Đã giao Sổ phiếu sửa đồ

Để hoàn thành các Phiếu sửa đồ đã giao cho khách, ta nhấn nút

Lưu ý: Có thể tick chọn nhiều Số phiếu và nhấn nút đã giao ở trên (cạnh tình trạng).

Đã thanh toán Sổ phiếu đặt cọc

Để hoàn thành các Phiếu đặt cọc sau khi đã giao phiếu sửa đồ, ta nhấn nút

Lưu ý: Có thể tick chọn nhiều Số phiếu và nhấn nút đã thanh toán ở trên (cạnh tình trạng).

Chuyển kho

Với Sổ phiếu sửa đồSổ phiếu đặt cọc thì Chuyển kho được dùng để chuyển từ kho này sang kho khác.

Bước 1: Nhấn vào nút ở cuối Sổ phiếu.

Bước 2: Điền thông tin chuyển kho và nhấn lưu để hoàn thành.