Quản lý sổ kho

Bài viết hướng dẫn thêm, sửa, xóa cho Sổ phiếu nhập kho, thao tác tương tự với Sổ phiếu xuất kho, Sổ phiếu kiểm khoSổ chuyển kho.

Thêm

Bước 1: Có thể thao tác thêm bằng 2 cách:

1. Nhấn chọn trên menu Nghiệp vụ dùng cho thao tác nhanh.

2. Nhấn nút ở mỗi sổ kho.

Bước 2: Khung thêm Nhập kho hiện lên điền đầy đủ thông tin nhấn lưu để hoàn thành.

Lưu ý:
 - Bài viết hướng dẫn thêm Nhập kho, các sổ khác thêm với thao tác tương tự.
 - Thông tin nhập vào ở mỗi sổ kho là khác nhau.

Sửa

Để sửa, ta nhấn nút thay đổi thông tin nhấn lưu để hoàn thành.

Lưu ý:
 - Bài viết hướng dẫn sửa Nhập kho, các sổ khác sửa với thao tác tương tự.
 - Thông tin sửa ở mỗi sổ kho là khác nhau.

Xoá

Lưu ý: Bài viết hướng dẫn xóa Nhập kho, các sổ khác xóa với thao tác tương tự.

Bước 1: Để xoá Nhập kho, ta nhấn nút

Lưu ý:
 - Nút Xoá ở cuối hàng dùng để xoá Mã phiếu tương ứng.
 - Nút Xoá ở trên (cạnh nút thêm) được dùng để xoá tất cả những Mã phiếu được tick.

Bước 2: Khung thông báo xuất hiện, Ok để xoá hoặc Huỷ để không xoá.