Quản lý sổ

Với các chức năng: thêm, xoá, sửa, duyệt – bỏ duyệt.

Lưu ý: bài viết hướng dẫn thêm - xoá - sửa Sổ phiếu thu, thao tác tương tự với Sổ phiếu chi, Sổ chuyển tiền.

Thêm

Bước 1: Nhấn nút để thêm phiếu.

Bước 2: Khung thêm Phiếu thu hiện lên điền đầy đủ thông tin lưu để hoàn thành.

Lưu ý: Thông tin nhập ở mỗi sổ là khác nhau.

Xoá

Nhấn nút để xoá phiếu thu.

Lưu ý:
 - Nút Xoá ở cuối hàng dùng để xoá Mã phiếu thu tương ứng.
 - Nút Xoá ở trên (cạnh nút thêm) được dùng để xoá tất cả những Mã phiếu thu được tick.

Sửa

Để sửa Phiếu thu, ta nhấn nút thay đổi thông tin lưu để hoàn tất.

Duyệt – Bỏ duyệt

Tại Phiếu chuyển tiền, duyệt hoặc bỏ duyệt để biết được Mã phiếu đó đã được chuyển hay chưa.

Sử dụng bằng cách tick ở đầu mỗi Mã phiếu, nhấn nút hoặc để hoàn thành.