Quản lý hàng hoá

Với các chức năng: xoá, sửa hoặc xem theo lựa chọn.

Từ Danh mục menu Hàng hoá Hàng hoá, hiển thị màn hình chính của Hàng hoá.

Xoá

Bước 1: Để xoá hàng hoá, ta nhấn nút

Lưu ý:
 - Nút Xoá ở cuối hàng dùng để xoá Mã hàng tương ứng.
 - Nút Xoá ở trên (cạnh nút thêm) được dùng để xoá tất cả những Mã hàng được tick.

Bước 2: Khung thông báo xuất hiện, Ok để xoá hoặc Huỷ để không xoá.

Sửa

Bước 1: Để sửa sản phẩm, ta nhấn nút theo Mã hàng cần sửa.

Bước 2: Sửa các thông tin, nhấn lưu để hoàn thành.

Lựa chọn xem theo tình trạng

Xem nhà cung cấp

Nhấn để xem thông tin nhà cung cấp cho mặt hàng cần xem.

Lưu ý:
 - Nhà cung cấp được cập nhật từ Nhập kho.
 - Nhấn để thay đổi hoặc xem rõ hơn các thông tin từ nhà cung cấp.