Quản lý đối tượng

Với các chức năng: xoá, sửa, xem địa phương.

Lưu ý: Bài hướng dẫn đối tượng là Nhân viên, các đối tượng khác thao tác xoá, sửa tương tự.

Xoá

Bước 1: Để xoá Nhân viên, ta nhấn nút

Lưu ý:
 - Nút Xoá ở cuối hàng dùng để xoá Tên nhân viên tương ứng.
 - Nút Xoá ở trên (cạnh nút thêm) được dùng để xoá tất cả những Tên nhân viên được tick.

Bước 2: Khung thông báo xuất hiện, Ok để xoá hoặc Huỷ để không xoá.

Sửa

Để sửa thông tin nhân viên, ta nhấn nút ở cuối Tên nhân viên cần sửa thay đổi thông tin lưu để hoàn thành.

Lưu ý: Thông tin mỗi đối tượng là khác nhau.

Xem địa phương

Bước 1: Để xem thông tin các tỉnh/thành quận/huyện, ta nhấp nút để tải file.

Bước 2: Mở file ( ở đây sử dụng phần mềm Excel của Microsoft) ta có được thông tin địa phương quốc gia Việt Nam.