Nhóm hàng

Để vào màn hình chính Nhóm hàng, ta chọn Danh mục menu Hàng hoá Nhóm hàng.

Thêm

Bước 1: Nhấn nút để thêm Nhóm hàng

Bước 2: Khung thêm Nhóm hàng hiện lên điền đầy đủ thông tin nhấn lưu để hoàn thành.

Xoá

Bước 1: Để xoá Nhóm hàng, ta nhấn nút

Lưu ý:
 - Nút Xoá ở cuối hàng dùng để xoá Mã nhóm tương ứng.
 - Nút Xoá ở trên (cạnh nút thêm) được dùng để xoá tất cả những Mã nhóm được tick.

Bước 2: Khung thông báo xuất hiện, Ok để xoá hoặc Huỷ để không xoá.

Sửa

Để sửa nhóm hàng, ta nhấn nút thay đổi thông tin nhấn lưu để việc sửa được hoàn thành.