Nhập, xuất hàng hoá từ file

Quản lý hàng hoá từ file khi chúng ta có nhiều người sử dụng phần mềm.

Tại Danh mục menu Hàng hoá Hàng hoá, màn chính sẽ có nút để nhập file và nút để xuất file.

Lưu ý: Vì chương trình chỉ nhận dữ liệu từ mẫu đã được thiết lập sẵn, vậy nên để nhập dữ liệu có sẵn vào phần mềm, trước tiên hãy vui lòng Export trước để lấy file mẫu, rồi dựa vào file mẫu đó để import thông tin hàng hóa.

Export

Bước 1: Nhấn nút trên màn hình. File export-product.xml sẽ tự động được tải về với dữ liệu hàng hoá có trên màn hình chính.

Bước 2: Mở file export-product.xml lên (ở đây sử dụng phần mềm Excel của Microsoft), ta có được dữ liệu hàng hoá lưu dưới dạng file.

Import

Bước 1: Nhấn nút trên màn hình.

Bước 2:
 1. Khung thông báo Import dữ liệu hiện ra, nhấn Chọn file.
 2. Chọn Tất cả tập tin.
 3. Tìm tới file cần Import và chọn.
 4. Nhấn Open để hoàn tất.

Lưu ý:
 - Khi Import dữ liệu, tất cả dữ liệu cũ sẽ mất, thay bằng dữ liệu mới.
 - Sử dụng file Export, mở lên để thêm hoặc thay đổi thông tin (bắt buộc phải còn hàng 1), rồi Import file đó vào lại.