Nhập, xuất đối tượng từ file

Lưu ý: Nhập, xuất file được dùng cho các đối tượng là Nhân viên, Khách hàng, Nhà cung cấp. Bài hướng dẫn dùng đối tượng là Nhân viên, thao tác tương tự với các đối tượng khác.

Export

Bước 1: Để xuất đối tượng ra file, ta nhấn nút để tải về file với tất cả nhân viên ở màn hình chính.

Bước 2: Sử dụng phần mềm (ở đây sử dụng Excel của Microsoft) mở file vừa tải về, ta có được danh sách các nhân viên dưới dạng file.

Import

Lưu ý:
 - Sử dụng file export để thêm hoặc thay đổi thông tin, rồi import file đó vào lại.
 - Import dữ liệu, tất cả dữ liệu cũ sẽ mất, thay bằng dữ liệu mới.

Bước 1: Nhấn nút tại màn hình chính.

Bước 2:
 1. Khung thông báo Import nhân viên hiện ra, nhấn Chọn file.
 2. Chọn Tất cả tập tin.
 3. Tìm tới file cần Import và chọn.
 4. Nhấn Open để hoàn tất.