Người dùng

Tạo Nhóm người dùngNgười dùng sử dụng phần mềm khi đăng nhập.

Bước 1: Quản lý Nhóm người dùng

1. Để vào màn hình chính, tại mục Hệ thống menu Người dùng Nhóm người dùng.

2. Thực hiện các chức năng để quản lý Nhóm người dùng.

Bước 2: Quản lý Người dùng

1. Để vào màn hình chính, tại mục Hệ thống menu Người dùng Người dùng.

2. Thực hiện các chức năng để quản lý Người dùng.

Lưu ý:
 - Thêm trước Nhóm người dùng mới thêm Người dùng.
 - Người dùng được thêm dùng để đăng nhập vào webside http://quanlycuahang.vn/ và sử dụng phần mềm Quản lý cửa hàng với các chức năng được Phân quyền.
 - Khi thêm người dùng, lựa chọn Nhân viên từ Danh mục Đối tượng Nhân viên.