Ngân hàng

Để vào màn hình chính Ngân hàng, ta chọn Danh mục menu Danh mục khác Ngân hàng.

Thêm

Bước 1: Nhấn nút để thêm Ngân hàng.

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin, và chọn lưu để hoàn thành việc thêm.

Xoá

Để xoá Ngân hàng, ta nhấn nút nhấn OK để xoá hoặc Huỷ để không xoá.

Lưu ý:
 - Nút Xoá ở cuối hàng dùng để xoá Mã ngân hàng tương ứng.
 - Nút Xoá ở trên (cạnh nút thêm) được dùng để xoá tất cả những Mã ngân hàng được tick.

Sửa

Ta nhấn nút thay đổi thông tin lưu để hoàn thành việc sửa Ngân hàng.