Loại chi nhánh

Màn hính chính của Loại chi nhánh, ta chọn Danh mục menu Chi nhánh – kho Loại chi nhánh.

Thêm

Bước 1: Nhấn nút để thêm Loại chi nhánh.

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin, và chọn lưu để hoàn thành việc thêm.

Xoá

Bước 1: Để xoá Loại chi nhánh, ta nhấn nút

Lưu ý:
 - Nút Xoá ở cuối hàng dùng để xoá Mã loại tương ứng.
 - Nút Xoá ở trên (cạnh nút thêm) được dùng để xoá tất cả những Mã loại được tick.

Bước 2: Khung thông báo xuất hiện, OK để xoá hoặc Huỷ để không xoá.

Sửa

Ta nhấn nút thay đổi thông tin lưu để hoàn thành việc sửa Loại chi nhánh.