Kho

Màn hính chính của Kho, ta chọn Danh mục menu Chi nhánh – kho Kho.

Lưu ý: lựa chọn chi nhánh để quản lý bằng cách nhấn chọn ở góc trên bên phải của màn hình.

Thêm

Bước 1: Nhấn nút để thêm Kho.

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin, và chọn lưu để hoàn thành việc thêm.

Xoá

Bước 1: Để xoá Kho, ta nhấn nút

Lưu ý:
 - Nút Xoá ở cuối hàng dùng để xoá Tên kho tương ứng.
 - Nút Xoá ở trên (cạnh nút thêm) được dùng để xoá tất cả những Tên kho được tick.

Bước 2: Khung thông báo xuất hiện, OK để xoá hoặc Huỷ để không xoá.

Sửa

Ta nhấn nút thay đổi thông tin lưu để hoàn thành việc sửa Kho.