In hoá đơn bán hàng

In hoá đơn mua sản phẩm cho khách hàng.

In trực tiếp khi thêm Hoá đơn (F7)

Bước 1: Khi đang ở màn hình Bán hàng (F7), ta nhấn nút (hoặc phím tắt F8).

Bước 2: Giao diện xem trước về hoá đơn mua sản phẩm, nhấn In để in.

In Phiếu bán hàng trên màn hình chính

Bước 1: Tại giao diện chính của Phiếu bán hàng, ta nhấn nút

Bước 2: Giao diện xem trước về hoá đơn bán hàng, nhấn In để in.