Sử dụng lần đầu với nhân viên

Lời nói đầu: Tuỳ theo người quản trị Phân quyền cho nhân viên, mà nhân viên có thể làm những gì khi sử dụng phần mềm Quản lý cửa hàng.

Đăng nhập phần mềm

Đăng nhập

Bán hàng

Tính tiền cho sản phẩm:

1. Thêm phiếu bán hàng


Nếu khách hàng có nhu cầu trả lại hàng đã mua, sửa đồ, đặt cọc:

2. Thêm phiếu trả hàng

3. Thêm phiếu sửa đồ

4. Thêm phiếu đặt cọc