Sử dụng lần đầu với quản trị viên

Lời nói đầu: Hướng dẫn cho người quản trị lần đầu tiên sử dụng phần mềm, tổng quan các thao tác cần để thiết lập hệ thống cửa hàng cá nhân của bạn.

Nhập kho

Tồn đầu kỳ