Đơn vị tính

Để vào màn hình chính Đơn vị tính, ta chọn Danh mục menu Hàng hoá Đơn vị tính.

Thêm

Bước 1: Nhấn nút để thêm Đơn vị tính

Bước 2: Khung thêm Đơn vị tính hiện lên điền đầy đủ thông tin nhấn lưu để hoàn thành.

Xoá

Bước 1: Để xoá Đơn vị tính, ta nhấn nút

Lưu ý:
 - Nút Xoá ở cuối hàng dùng để xoá Tên đơn vị tương ứng.
 - Nút Xoá ở trên (cạnh nút thêm) được dùng để xoá tất cả những Tên đơn vị được tick.

Bước 2: Khung thông báo xuất hiện, Ok để xoá hoặc Huỷ để không xoá.

Sửa

Để sửa đơn vị tính, ta nhấn nút thay đổi thông tin nhấn lưu để việc sửa được hoàn thành.