Chi nhánh

Màn hính chính của Chi nhánh, ta chọn Danh mục menu Chi nhánh – kho Chi nhánh.

Lưu ý:
 - Để thêm chi nhánh, hãy chắc chắn rằng tài khoản của bạn đang ở gói chuỗi cửa hàng.
 - Lựa chọn chi nhánh để quản lý bằng cách nhấn chọn Chi nhánh ở góc trên, bên phải của màn hình phần mềm.

Thêm

Bước 1: Nhấn nút để thêm Chi nhánh.

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin, và chọn lưu để hoàn thành việc thêm.

Lưu ý: Lựa chọn chi nhánh quản lý phụ thuộc vào tài khoản đăng nhập của nhân viên.

Xoá

Bước 1: Để xoá Chi nhánh, ta nhấn nút

Lưu ý:
 - Nút Xoá ở cuối hàng dùng để xoá Tên chi nhánh tương ứng.
 - Nút Xoá ở trên (cạnh nút thêm) được dùng để xoá tất cả những Tên chi nhánh được tick.

Bước 2: Khung thông báo xuất hiện, OK để xoá hoặc Huỷ để không xoá.

Sửa

Ta nhấn nút thay đổi thông tin lưu để hoàn thành việc sửa Chi nhánh.