Cấu hình hệ thống

Cấu hình hệ thống để cài đặt Ký tự, Số ký tự, Số trướcTheo chi nhánh mà khi thêm Chứng từ / Phiếu / Mã phiếu chúng ta không phải nhập.

Để vào giao diện chính, ta chọn Hệ thống menu Công cụ Cấu hình hệ thống.

Lưu ý:
 - Ký tự thêm vào: cài đặt ký tự thêm vào theo như Chứng từ/ phiếu/ mã.
 - Số ký tự phát sinh: cài đặt độ dài số thứ tự.
 - Số trước: tuỳ chọn hiển thị Số ký tự lên trước Ký tự.
 - Theo chi nhánh: tuỳ chọn hiển thị thêm Mã chi nhánh.