Ca làm việc

Để vào màn hình chính Ca làm việc, ta chọn Danh mục menu Danh mục khác Ca làm việc.

Thêm

Bước 1: Nhấn nút để thêm Ca làm việc.

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin, và chọn lưu để hoàn thành việc thêm.

Xoá

Để xoá Ca làm việc, ta nhấn nút nhấn OK để xoá hoặc Huỷ để không xoá.

Lưu ý:
 - Nút Xoá ở cuối hàng dùng để xoá Tên ca tương ứng.
 - Nút Xoá ở trên (cạnh nút thêm) được dùng để xoá tất cả những Tên ca được tick.

Sửa

Ta nhấn nút thay đổi thông tin lưu để hoàn thành việc sửa Ca làm việc.