Kho

Giao diện báo cáo các mục trong menu Kho như:
 - Tồn kho: thống kê số lượng hàng hóa có trong kho.
 - Nhập xuất tồn: xem xét tình hình nhập xuất tồn kho hàng hoá của cửa hàng.
 - Kiểm kho: kiểm tra số lượng thực tế hàng hoá với số lượng được hiển thị trên phần mềm.
 - Chi tiết nhập hàng: liệt kê chi tiết số lượng hàng hóa theo kho khi thêm Sổ phiếu nhập kho.
 - Tổng hợp nhập hàng: thống kê tổng số lượng của mã hàng khi thêm Sổ phiếu nhập kho.
 - Chi tiết xuất hàng: liệt kê chi tiết số lượng hàng hóa theo kho khi thêm Sổ phiếu xuất kho.
 - Tổng hợp xuất hàng: thống kê tổng số lượng của mã hàng khi thêm Sổ phiếu xuất kho.

Tùy chọn để xem thông tin báo cáo các mục trong menu Kho

Lưu ý:
 - Nhấn để cập nhật dữ liệu Kho mới nhất khi có sự thay đổi.
 - Có thể lựa chọn xem theo Ngày, -Kho-, -Nhóm hàng- hoặc -Hàng hóa-.