Bán hàng

Giao diện báo cáo các mục về Bán hàng như:
 - Chi tiết bán hàng: liệt kê các mặt hàng được bán trong ngày.
 - Tổng hợp bán hàng: thống kê số lượng bán được của từng loại mặt hàng.
 - Chi tiết nhập trả: liệt kê tất cả các phiếu trả hàng tháng.
 - Tổng hợp nhập trả: thống kê số lượng nhập trả của từng loại mặt hàng.
 - Doanh thu chi nhánh: thể hiện doanh thu chi nhánh theo biểu đồ, số tiền cụ thể
 - Doanh thu nhân viên: thể hiện tổng doanh thu bán được sản phẩm của từng nhân viên với số tiền cụ thể.
 - Doanh thu chi tiết: thể hiện chi tiết doanh thu bán được sản phẩm của từng nhân viên theo thời gian, chi nhánh cụ thể.

Tùy chọn để xem thông tin báo cáo các mục trong menu Bán hàng

Lưu ý:
 - Nhấn để cập nhật dữ liệu Bán hàng mới nhất khi có sự thay đổi.
 - Có thể lựa chọn xem theo Ngày, -Nhóm khách hàng-, -Khách hàng-, -Nhóm hàng-, -Hàng hóa-, -Nhân viên-, biểu đồ Doanh thu.