• sale@innotech-vn.com
  • +84 (8) 3970 7516

Sổ phiếu xuất kho

Bước 1: Chọn Kho hàng menu Danh sách Sổ phiếu xuất kho.

Bước 2: Quản lý Sổ phiếu xuất kho với các thao tác: thêm, xóa, sửa.

Lưu ý: Có thể xem các Phiếu xuất hàng với lựa chọn -loại- hoặc theo thời gian.